பதவி வெற்றிடம் - லங்கா சதொச (Lanka Sathosa Limited)


லங்கா சதொசவில் இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Senior Manager (Internal Audit)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.08.22
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.09)
Previous Post Next Post