பதவி வெற்றிடம் - மக்கள் வங்கி (People's Bank)


மக்கள் வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Consultant (Cards)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31.08.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.16) 
Previous Post Next Post