பதவி வெற்றிடம் - State Printing Corporation


State Printing Corporation இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Assistant Manager (Security)

சம்பள அளவு: 95,575/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31.08.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.16)
Previous Post Next Post