பதவி வெற்றிடம் - மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை (Central Environmental Authority Vacancies)


மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Post of Librarian.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 28.09.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.09.13)
Previous Post Next Post