பதவி வெற்றிடங்கள் | Internal Auditor (உள்ளக கணக்காய்வாளர்), Audit Assistant (கணக்காய்வு உதவியாளர்) - பேராதனை பல்கலைக்கழகம் (University of Peradeniya Vacancies)


பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Internal Auditor.
- Project Manager.
- Audit Assistant.
- Swimming Pool Supervisor

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.05
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.09.06)
Previous Post Next Post