பதவி வெற்றிடங்கள் - மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை (Central Environmental Authority Vacancies)


மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Procurement Officer.
- Laboratory Assistant. 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.16
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.10.04)
Previous Post Next Post