பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை (National Housing Development Authority Vacancies)


தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- General Manager.
- Deputy General Manager.
- Chief Internal Auditor.
- Assistant General Manager.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.18
 
முழு விபரம்:


Source - Sunday Observer (2020.10.04)
Previous Post Next Post