பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka Anti-Doping Agency


இலங்கை ஊக்கமருந்து தடுப்பு நிறுவனத்தில் (Sri Lanka Anti-Doping Agency) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Development Officer.
- Technical Assistant.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.16
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.10.02)
Previous Post Next Post