பதவி வெற்றிடம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை | Urban Development Authority Vacancy


நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Deputy Director General

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.11.11
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.11.01)
Previous Post Next Post