பதவி வெற்றிடங்கள் - கமத்தொழில் அமைச்சு | Job Vacancies at Ministry of Agriculture (Climate Smart Irrigated Agriculture Project)


கமத்தொழில் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Project Secretary.
- Procurement Officer.
- Senior Engineer.
- Procurement Specialist.
- Agri-Business & Market Linkages Specialist.
- Institutional & Capacity Development Specialist.
- Climate Smart Agriculture Specialist.
- Deputy Project Director. 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2021.06.08
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2021.05.19)
Previous Post Next Post