புதிய ஆங்கில சொற்கள் - பகுதி 36 | English Words in Tamil


புதிய ஆங்கில சொற்கள் எனும் பகுதியினூடாக அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கிலத்தில் கதைக்கப் பயன்படும் சொற்களை அவற்றின் தமிழ் கருத்துடன் தொகுத்து வழங்கி வருகிறோம்.

ஆங்கிலம் கற்பதற்கும், ஆங்கிலத்தில் கதைப்பதற்கும் புதிய ஆங்கில சொற்களைத் தேடிக் கற்றுகொள்வதன் அவசியம் பற்றி முன்னைய பதிவுகளில் பார்த்தோம்.

இங்கே சில ஆங்கில சொற்கள் அவற்றின் தமிழ் கருத்துடன் தரப்பட்டுள்ளன.

Rescue - மீட்பு
Misery - துயரம்
Roam - உலாவுதல்
Herd - கூட்டம்
Sprinkle - தெளித்தல்
Companion - தோழர்
Solitary - தனிமை
Scars - வடுக்கள்
Relocate - இடமாற்றம்
Parade - அணிவகுப்பு
Ordeal - சோதனை
Ghastly - கோரமான

Tumour - கட்டி
Oozing - கசிவு
Flesh - சதை
Shackle - தளை
Witness - சாட்சி
Elevate - உயர்த்து
Monastery - மடாலயம்
Sacred - புனிதமான
Devotees - பக்தர்கள்
Seek - தேடு
Adorn - அலங்கரித்தல்
Mourn - துக்கம்
Previous Post Next Post