ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Let's speak English | பகுதி 161


தினமும் 'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' எனும் பகுதியினூடாக அன்றாட வாழ்வில் பயன்படக்கூடிய ஆங்கில சொற்கள், சொற்றொடர்கள் மற்றும் வாக்கியங்களை தொடர்ந்து தொகுத்து வழங்கி வருகிறோம். 

இங்கே தரப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கள் சிலவற்றின் நேரடி தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இல்லையெனினும், அவற்றால் வெளிப்படும் தமிழ் கருத்து கீழ்கண்டவாறே அமையப்பெறும்.


He works.
அவன் வேலை செய்கிறான்.

Does he work?
அவன் வேலை செய்கிறானா?

He doesn't work.
அவன் வேலை செய்வதில்லை.

Doesn't he work?
அவன் வேலை செய்வதில்லையா?

Where does he work?
அவன் எங்கே வேலை செய்கிறான்?

When does he work?
அவன் எப்போது வேலை செய்கிறான்?

How does he work?
அவன் எப்படி வேலை செய்கிறான்?

Why doesn't he work?
அவன் ஏன் வேலை செய்வதில்லை?

He will work.
அவன் வேலை செய்வான்.

Will he work?
அவன் வேலை செய்வானா?

He won't work.
அவன் வேலை செய்ய மாட்டான்.

Won't he work?
அவன் வேலை செய்ய மாட்டானா?


Where will he work?
அவன் எங்கே வேலை செய்வான்?

When will he work?
அவன் எப்போது வேலை செய்வான்?

How will he work?
அவன் எப்படி வேலை செய்வான்?

Why won't he work?
அவன் ஏன் வேலை செய்ய மாட்டான்?

He can work.
அவனால் வேலை செய்ய முடியும்.

Can he work?
அவனால் வேலை செய்ய முடியுமா?

He can't work.
அவனால் வேலை செய்ய முடியாது.

Can't he work?
அவனால் வேலை செய்ய முடியாதா?

Where can he work?
அவனால் எங்கே வேலை செய்ய முடியும்?

When can he work?
அவனால் எப்போது வேலை செய்ய முடியும்?

How can he work?
அவனால் எப்படி வேலை செய்ய முடியும்?

Why can't he work?
அவனால் ஏன் வேலை செய்ய முடியாது?


He should work.
அவன் வேலை செய்ய வேண்டும்.

Should he work?
அவன் வேலை செய்ய வேண்டுமா?

He shouldn't work.
அவன் வேலை செய்யக் கூடாது.

Shouldn't he work?
அவன் வேலை செய்யக் கூடாதா?

Where should he work?
அவன் எங்கே வேலை செய்ய வேண்டும்?

When should he work?
அவன் எப்போது வேலை செய்ய வேண்டும்?

How should he work?
அவன் எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும்?

Why should he work?
அவன் ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும்?

Why shouldn't he work?
அவன் ஏன் வேலை செய்யக் கூடாது?
Previous Post Next Post