ஆங்கிலத்தில் கெட்ட செய்தி சொல்லும் முறைகள்! | Spoken English | பகுதி 177


ஆங்கிலத்தில் கெட்ட அல்லது மோசமான செய்தி சொல்லும் முறைகள் (How to Give Bad News)

ஒரு கெட்ட, மோசமான செய்தியை அல்லது ஒரு துரதிஷ்டவசமான சம்பவத்தை ஆங்கிலத்தில் தெரிவிக்க உதவும் சில ஆங்கில வாக்கியங்களையும் அவற்றின் தமிழ் கருத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம்.

இங்கே தரப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கள் சிலவற்றின் நேரடி தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இல்லையெனினும், அவற்றால் வெளிப்படும் தமிழ் கருத்து கீழ்கண்டவாறே அமையப்பெறும்.

Unfortunately…
துரதிஷ்டவசமாக...

Sorry to say this...
இதைச் சொல்வதற்கு வருந்துகிறேன்...

Can't hide this anymore...
இனியும் இதை மறைக்க முடியாது...

Don't take this very serious...
இதை பெரிதாக எடுக்க வேண்டாம்...

Please don’t take me wrong…
தயவுசெய்து என்னை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள்...

Please don’t take this badly…
தயவுசெய்து இதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள்...

I feel really bad having to tell you this…
இதை உங்களிடம் கூறுவதில் நான் மிகவும் வருந்துகிறேன்…

I don’t know how to tell this…
இதை எப்படி சொல்வது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை...

I don’t understand how to tell this…
இதை எப்படி சொல்வது என்று எனக்குப் புரியவில்லை...

I regret to inform you…
உங்களுக்கு தெரிவிப்பதற்கு வருந்துகிறேன்...

I’m afraid to inform you…
உங்களுக்குத் தெரிவிக்க நான் பயப்படுகிறேன்…

I tried… but…
நான் முயற்சித்தேன்... ஆனால்...

It is my unfortunate duty to tell you that …
அதை உங்களுக்குச் சொல்வது எனது துரதிர்ஷ்டவசமான கடமை ...

There is no easy way to say this …
இதை எளிதாக சொல்ல வேறு வழி இல்லை…

I’m sorry to have to tell you this…
இதை உங்களிடம் சொல்ல நேர்ந்தமைக்கு வருந்துகிறேன்…

I need to warn you that I have some bad news …
நான் உங்களை எச்சரிக்க வேண்டும், என்னிடம் சில மோசமான செய்திகள் உள்ளன... 

I’ve got some bad news I’m afraid …
நான் பயப்படும் சில மோசமான செய்திகள் எனக்குக் கிடைத்துள்ளன...

I’m afraid that I’ve got some bad news …
எனக்கு ஏதாவது கெட்ட செய்தி கிடைத்துவிடுமோ என்று பயப்படுகிறேன்...

I’m afraid that I’ve got something sad to tell you …
நான் உங்களுக்கு சோகமாக ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்று பயப்படுகிறேன் ...أحدث أقدم