பதவி வெற்றிடங்கள் - நிர்மாணக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (CIDA)


நிர்மாணக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
 • Director.
 • Assistant Director.
 • System Analyst.
 • Engineering Assistant.
 • Technical Cum Maintenance Officer.
 • Training Officer.
 • Marketing Officer.
 • Driver.
 • Machine Operator.
 • Tools Man.
 • Gardner
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மார்ச் 29

BREAKING: உலகை உலுக்கும் இன்னுமோர் கோர விமான விபத்து..!

சம்பள அளவு: 22,186/- தொடக்கம் 77,841/-

முழு விபரம்:source - cida.gov.lk
Previous Post Next Post