தொழில்நுட்ப அதிகாரி (Technical Officer) - வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைவீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- தொழில்நுட்ப அதிகாரி (Technical Officer)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 15 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.03)
Previous Post Next Post