உதவி விடுதிக் காப்பாளர் (Assistant Warden) - மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு


மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- உதவி விடுதிக் காப்பாளர் (Assistant Warden)

சம்பள அளவு: 45,540/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.10

முழு விபரம்:Source - Thinakaran, Daily News (2019.09.19)
Previous Post Next Post