பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம்


இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Enforcement Officer.
- Enforcement Assistant.
- Audit Assistant.
- Deputy General Manager.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.25

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.03.08)
أحدث أقدم